Minstesatsar

GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2022:

Honorar
Oppdragsgjevaren må gjerne honorere høgare enn minstesatsane, forfattaren står alltid fritt til å be om eit høgare honorar. Vi formidlar ikkje oppdrag under minstesatsane.

Reise, opphald og diett
Reise, opphald og diett (statens satsar) kjem i tillegg til honoraret. Oppdragsgjevaren og forfattaren må gjerne avtala eit tillegg for lang reise eller miljøvennleg reise.

Tillegg for lang reise: frå kr 2 200
Tillegget blir brukt når forfattaren er tilbydd eitt oppdrag og reisetida er lengre enn fire timar kvar veg (med raskaste reisemåte). Tillegget skal avklarast mellom oppdragsgjevaren og forfattaren ved inngåing av avtala.

Tillegg for miljøvennleg reise: frå kr 400
Oppdragsgjevaren kan premiere forfattarar som bruker miljøvennleg reisemåte.

Våre faste vilkår i avtaler

Oppdragstype og minstesats

Er du usikker på kva vi legg i dei ulike satsane, kan du lesa meir her

Opplesingar og forfattarbesøk
Kort opplesing (under 30 minutt): frå kr 3 000
Forfattarbesøk / lang opplesing (under 60 minutt): frå kr 4 000

Kåseri og foredrag
Kåseri: frå kr 6 000
Foredrag – originalskrive: frå kr 10 000
Foredrag – gjenbruk: frå kr 6 000

Litterære samtaler
Litterær samtale – deltakar: frå kr 5 000
Litterær samtale – samtaleleiar: frå kr 6 500
Litterær samtale med djupdykk – samtaleleiar: frå kr 9 500

Paneldebatt (minst 3 deltakarar)
Paneldebatt – deltakar (minst 3 deltakarar): frå kr 3 100
Paneldebatt – leiar: frå kr 5 000

Konferansieroppdrag
Vert: frå kr 3 000
Konferansier: frå kr 5 000
Programleiar: frå kr 10 000

Skrivekurs
Skrivekurs – inntil 2 timar: frå kr 4 100
Skrivekurs – per ekstra time (same gruppe same dag): frå kr 1 500

Tekstbidrag: etter avtale
Norsk Forfattersentrum kan fakturere honorar for tekstbidrag som bokmeldingar, kronikkar, artiklar, bidrag til aviser, blad og tidsskrift. Honoraret må avklarast mellom oppdragsgjevar og forfattar i kvart enkelt tilfelle.

Vederlag for bruk av tekst og illustrasjonar
Bruk av tekst (når andre enn forfattaren les opp): frå kr 300
Bruk av illustrasjonar (når andre enn illustratøren er formidlar): frå kr 300

Konsulentuttaler
Konsulentuttale – manus under 200 sider: frå kr 4 200
Konsulentuttale – manus over 200 sider: frå kr 6 000
Konsulentuttale – tillegg for munnleg tilbakemelding eller møte: frå kr 1 500

Digitale satsar

Alle forfattaroppdrag som fell inn under dei definerte oppdragstypane skal honorerast. For å finne riktig minstesats tek ein utgangspunkt i oppdragstypen (sjå oversikta over) og strøymemåten (sjå under). Enkle intervju fell utanfor oppdragstypane og er ikkje nøydd til å bli honorert.

Strøymemåte og minstesats

Direktestrøyming: minstesats for oppdragstypen
Direktestrøyming av fysiske arrangement til private heimar skal minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen.

Direktestrøyming til fleire arenaer: minstesats for oppdragstypen + 50 % ekstra per arena
Ved direktestrøyming til fleire arenaer, skal dette honorerast 50 % ekstra per arena. Blir arrangementet for eksempel vist på fire ulike bibliotek samtidig, skal det honorerast 50 % ekstra per bibliotek. Dersom opptaket skal visast som eit eige arrangement seinare, skal dette avklarast og honorerast på nytt.

Opptak: minstesats for oppdragstypen + 50 %
Når det blir gjort opptak av eit fysisk arrangement og opptaket blir liggjande ute på nett i eit lengre tidsrom enn den direktestrøymde sendinga, skal oppdraget minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen + 50 %.

Podkast: minstesats for oppdragstypen
Podkastar som er laga spesielt for å bli sendt på nett og som ikkje har fysisk publikum til stades skal minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen. Fysiske arrangement som det blir laga podkast av skal minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen + 50 %. Om podkasten er reklamefinansiert, skal dette opplysast til forfattaren ved inngåing av avtala. Om podkasten blir redistribuert, skal oppdragsgjevaren reforhandle honoraret med forfattaren. NRK har eigne satsar.

Digitale videoproduksjonar: minstesats for oppdragstypen + 50 %
Digitale videoproduksjonar som er laga spesielt for å bli sendt på nett og som ikkje har fysisk publikum til stades skal minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen + 50 %.

Avklaringar og vilkår

Ved digitale arrangement og produksjonar skal dette avklarast:

  • type plattform for publisering (kvar fila ligg tilgjengeleg, for eksempel oppdragsgjevaren si nettside, Facebook, Youtube, Instagram, Spotify, Soundcloud el.l.)
  • format (for eksempel lydfil eller videofil)
  • tidsrommet opptaket er planlagt å liggje ute
  • kven som eig opptaket
  • kven som eig opptaket etter avslutta strøymeperiode

Vilkår:
Forfattaren har rett til å godkjenne eller avvise ei kvar form for opptak, overføring eller strøyming av programposten ein deltek på. Om forfattaren godkjenner opptak eller overføring, skal oppdragsgjevaren avklare bruken av opptaket og vederlaget ved inngåing av avtala.

Forfattaren har til ei kvar tid rett til å be om at eit opptak blir teke ned frå nettet. Dette er definert av GDPR.

Om opptaket eller sendinga blir redistribuert, skal oppdragsgjevaren reforhandle honoraret med forfattaren.

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) finn du her.

Bruk av tekst og illustrasjonar

Bruk av tekst (når andre enn forfattaren les opp): frå kr 300
Bruk av tekst skal alltid godkjennast av rettshavar i forkant. Når andre enn forfattaren les opp ein tekst, skal det betalast vederlag til forfattaren. Fram til sommaren 2022 gjeld det eit unntak for bibliotekarar som les på arrangement i biblioteket (avtale med Norsk Bibliotekforening). Om det blir brukt mykje tekst eller teksten blir omarbeidd og teke inn i ein større produksjon eller forestilling, skal dette avtalast særskild og honorerast høgare.

 

Bruk av illustrasjonar (når andre enn illustratøren er formidlar): frå kr 300
Bruk av illustrasjonar skal alltid godkjennast av rettshavar i forkant. Når andre enn illustratøren er formidlaren, skal det betalast vederlag til illustratøren. Om det blir brukt mange illustrasjonar eller dei blir omarbeidd og teke inn i ein større produksjon eller forestilling, skal dette avtalast særskild og honorerast høgare.