Minstesatsar

GJELDANDE FRÅ 1. JANUAR 2023:

Honorar
Oppdragsgjevaren må gjerne honorere høgare enn minstesatsane, forfattaren står alltid fritt til å be om eit høgare honorar. Vi formidlar ikkje oppdrag under minstesatsane.

Reise, opphald og diett
Reise, opphald og diett (statens satsar) kjem i tillegg til honoraret. Oppdragsgjevaren og forfattaren må gjerne avtala eit tillegg for lang reise eller miljøvennleg reise.

Tillegg for lang reise: frå kr 2 200
Tillegget blir brukt når forfattaren er tilbydd eitt oppdrag og reisetida er lengre enn fire timar kvar veg (med raskaste reisemåte). Tillegget skal avklarast mellom oppdragsgjevaren og forfattaren ved inngåing av avtala.

Tillegg for miljøvennleg reise: frå kr 400
Oppdragsgjevaren kan premiere forfattarar som bruker miljøvennleg reisemåte.

Våre faste vilkår i avtaler

Oppdragstype og minstesats

Er du usikker på kva vi legg i dei ulike satsane, kan du lesa meir her

Opplesingar og forfattarbesøk
Kort opplesing (under 30 minutt) frå kr 3 100
Forfattarbesøk / lang opplesing (under 60 minutt): frå kr 4 100
Kåseri: frå kr 6 200

Foredrag
Foredrag – originalskrive: frå kr 10 000
Foredrag – gjenbruk: frå kr 6 200

Litterære samtaler
Litterær samtale – deltakar: frå kr 5 100
Litterær samtale – samtaleleiar: frå kr 6 700
Litterær samtale med djupdykk – samtaleleiar: frå kr 9 800

Paneldebatt (minst 3 deltakarar)
Paneldebatt – deltakar (minst 3 deltakarar): frå kr 3 200
Paneldebatt – leiar: frå kr 5 200

Konferansieroppdrag
Vert/innleiar: frå kr 3 000
Konferansier: frå kr 5 200
Programleiar: frå kr 10 000

Skrivekurs
Skrivekurs – inntil 2 timar: frå kr 4 200
Skrivekurs – per ekstra time (same gruppe same dag): frå kr 1 500

Tekstbidrag etter avtale
Norsk Forfattersentrum kan fakturere honorar for tekstbidrag som bokmeldingar, kronikkar, artiklar, bidrag til aviser, blad og tidsskrift. Honoraret må avklarast mellom oppdragsgjevar og forfattar i kvart enkelt tilfelle.

Vederlag for bruk av tekst og illustrasjonar
Bruk av tekst (når andre enn forfattaren les opp): frå kr 300
Bruk av illustrasjonar (når andre enn illustratøren er formidlar): frå kr 300

Konsulentuttaler
Konsulentuttale – manus under 200 sider: frå kr 4 200
Konsulentuttale – manus over 200 sider: frå kr 6 200
Konsulentuttale – tillegg for munnleg tilbakemelding eller møte: frå kr 1 500

Digitale oppdrag

Honorar
Alle forfattaroppdrag som fell inn under dei definerte oppdragstypane skal honorerast. For å finne riktig minstesats tek ein utgangspunkt i oppdragstypen (sjå over) og strøymemåten (sjå under). Enkle intervju som fell utanfor oppdragstypane er ikkje nøydd til å bli honorert.

Strøymemåte og minstesats

Direktestrøyming, minstesats for oppdragstypen
Direktestrøyming av fysiske arrangement til private heimar skal minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen.

Direktestrøyming til fleire arenaer, minstesats for oppdragstypen + 50 % + 10 % i tillegg per arena

Direktestrøyming til andre visningsarenaer (eksempelvis litteraturhus, bibliotek, festivalar m.m.) skal minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen + 50 % for strøyming, og i tillegg 10 % for kvar arena som tek imot strøyminga.
Eksempel 1: Skal arrangementet strøymast frå eitt bibliotek til eitt anna, skal dette minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen + 50 % + 10 % (med andre ord minstesatsen x 1,60).
Eksempel 2: Skal arrangementet strøymast frå eitt bibliotek til tre andre, skal dette minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen + 50 % + 30 % (med andre ord minstesatsen x 1,80).

Norsk Forfattersentrum kan sende samla faktura til hovudarrangøren eller delfaktura til kvar enkelt visningsarena.
Dersom opptaket skal visast som eit eige arrangement seinare, skal dette avklarast og honorerast på nytt.

Opptak: minstesats for oppdragstypen + 50 %
Når det blir gjort opptak av eit fysisk arrangement og opptaket blir liggjande ute på nett i eit lengre tidsrom enn den direktestrøymde sendinga, skal oppdraget minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen + 50 %.

Podkast og video, minstesats for oppdragstypen
Podkastar og videoar som er laga spesielt for å bli sendt på nett og som ikkje har fysisk publikum til stades, skal minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen.
Fysiske arrangement som det blir laga podkast av skal minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen + 50 %.
Om podkasten er reklamefinansiert, skal dette opplysast til forfattaren ved inngåing av avtala. Om podkasten blir redistribuert, skal oppdragsgjevaren reforhandle honoraret med forfattaren. NRK har eigne satsar.

Skuleproduksjonar etter avtale
For digitale skuleproduksjonar som er laga spesielt for å bli sendt på nett og som ikkje har fysisk publikum til stades, må honorar avklarast i kvart enkelt tilfelle.

 

 

Avklaringar

Ved digitale arrangement og produksjonar skal dette avklarast:

  • type plattform for publisering (kvar fila ligg tilgjengeleg, for eksempel oppdragsgjevaren si nettside, Facebook, Youtube, Instagram, Spotify, TikTok, Soundcloud e.l.)
  • format (for eksempel lydfil eller videofil)
  • tidsrommet opptaket er planlagt å liggje ute
  • kven som eig opptaket
  • kven som eig opptaket etter avslutta strøymeperiode

Vilkår

Forfattaren har rett til å godkjenne eller avvise ei kvar form for opptak, overføring eller strøyming av programposten ein deltek på. Om forfattaren godkjenner opptak eller overføring, skal oppdragsgjevaren avklare bruken av opptaket og vederlaget ved inngåing av avtala.

Forfattaren har til ei kvar tid rett til å be om at eit opptak blir teke ned frå nettet. Dette er definert av GDPR.

Om opptaket eller sendinga blir redistribuert, skal oppdragsgjevaren reforhandle honoraret med forfattaren.

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40#KAPITTEL_1