Oppdrag i skulen innanfor DKS

Nye honorarsatser gjeldende fra 01.08.2023

  • Honorar for formidlingsdager, minst kr. 5 620,-, jf. pkt. 4 i rammeavtalen.
  • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver, kr. 782,-, jf. pkt. 6 i rammeavtalen.

KS og Creo enige om at disse satsene reguleres pr. 1.8.2024 i henhold til frontfagsanslaget for 2024.

Se A-rundskriv 1/2023 (pdf) for mer informasjon. Avtaleteksten finnes i rundskrivet, men kan også leses her (pdf).

satser gjeldende fra 1.8.2022 – 31.7.2023

  • Honorar for formidlingsdager: minst kr 5342
  • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver: kr 743

Kunstnere som utfører arbeid i Den kulturelle skolesekken skal betales i tråd med bransjestandard, og rettighetshaveres interesser skal ivaretas i henhold til Åndsverkloven. Det forutsettes at fakturerende kunstnere som utfører arbeid i DKS skal betales i tråd med rammeavtalen mellom KS og Creo.

Les mer og se rammeavtalen på creokultur.no og på ks.no.

Her finner du hele avtalen

Satser gjeldende fra 1.8.2021-31.7.2022

11.06.2021: KS og Creo er enige om revisjon av Rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner (ASA 4401)

Minstesats gjeldende fra 1. august 2021:

Honorar for næringsdrivende: kr 5151 per formidlingsdag
Honorar for møter og forberedelser: kr 716 per time

Du finner hele avtalen her: https://creokultur.no/wp-content/uploads/2021/06/Protokoll_DKS_21.pdf

Utsettelser og avlysninger
Vi anbefaler Viken fylkeskommunes punkt i kontrakten om utsettelse og avlysninger som følge av forbud eller anbefalinger mot gjennomføring av kulturelle arrangementer.

Dersom turneen helt eller delvis ikke kan gjennomføres på grunn av tiltak eller anbefalinger fra lokale eller nasjonale myndigheter, begrunnet i å hindre smitte eller andre helsemessige årsaker, vil oppdragstaker ha krav på utsettelse.

Dersom lokale eller nasjonale myndigheter nedlegger forbud mot gjennomføring av kulturelle arrangementer, og den avtalte turneen derfor må avlyses, har oppdragstakers rett til følgende:

  • 25 % av avtalte honorar ved avlysning mindre enn 3 måneder før første formidlingsdag
  • 50 % av avtalt honorar ved avlysning mindre enn 2 måneder før første formidlingsdag
  • 100% av avtalt honorar ved avlysning mindre enn 1 måned før første formidlingsdag

Det samme gjelder hvis oppdragsgiver velger å avlyse som følge av anbefalinger fra lokale eller nasjonale myndigheter mot gjennomføring av kulturelle arrangementer, begrunnet i å hindre smitte eller andre helsemessige årsaker.

I de tilfeller avlysning skjer med mer enn 3 måneder før første formidlingsdag utbetales det ikke honorar.

Dersom oppdragstaker velger å trekke seg fra sine avtaleforpliktelser, på grunn av anbefalinger fra lokale eller nasjonale myndigheter, bortfaller oppdragstakers krav på honorar.

Oppdragstakere, som er i risikogrupper definert av Folkehelseinstituttet, plikter å underrette oppdragsgiver om dette før kontraktsinngåelse, så fremt dette kan få konsekvenser for muligheten til å oppfylle avtalens innhold.

Oppdragstakers påløpte utgifter dekkes. Begge parter har en generell tapsbegrensningsplikt.

Ved avlysninger som følge av forbud mot, eller anbefalinger om avlysninger av, kulturelle arrangementer, skal den avlysende part umiddelbart varsle den annen part.

Rammeavtale og forhandlingsprotokoll for DKS gjeldende fra 01.08.2019

Bruk av tekst (når andre enn forfattaren les opp): frå kr 300
Bruk av tekst skal alltid godkjennast av rettshavar i forkant. Når andre enn forfattaren les opp ein tekst, skal det betalast vederlag til forfattaren. Fram til sommaren 2022 gjeld det eit unntak for bibliotekarar som les på arrangement i biblioteket (avtale med Norsk Bibliotekforening). Om det blir brukt mykje tekst eller teksten blir omarbeidd og teke inn i ein større produksjon eller forestilling, skal dette avtalast særskild og honorerast høgare.

Bruk av illustrasjonar (når andre enn illustratøren er formidlar): frå kr 300
Bruk av illustrasjonar skal alltid godkjennast av rettshavar i forkant. Når andre enn illustratøren er formidlaren, skal det betalast vederlag til illustratøren. Om det blir brukt mange illustrasjonar eller dei blir omarbeidd og teke inn i ein større produksjon eller forestilling, skal dette avtalast særskild og honorerast høgare.

Bruk av musikk i litterære produksjoner
TONO har i møte 1. november 2015 vedtatt følgende satser for bruk av «mekanisk musikk» (ikke liveframføring) som et virkemiddel ved litterære produksjoner i Den kulturelle skolesekken.

  • Ved bruk av «mekanisk musikk» som et virkemiddel ved litterære produksjoner skal det betales et honorar på kr. 100 pr. gang, uavhengig av omfanget av musikk i produksjonen. Med andre ord; ved tre visninger pr dag er prisen kr. 300.
  • Prisen gjelder kun for denne typen produksjoner, og kun i Den kulturelle skolesekken.  Den gjelder ikke andre typer produksjoner i DKS, og heller ikke litterære produksjoner utenfor DKS.
  • Produksjonene kan meldes inn til marked@tono.no

Om disse honorarene skal belastes spillemidlene eller om de kommer fra fylkenes (kommunenes) egne budsjetter kan muligens variere, uten at vi er kjent med detaljene rundt dette.

Det er også viktig å huske at det kreves egne tillatelser til såkalt «lydfesting» (synkronisering av lyd og bilde). Dette lisensieres via NCB til  http://www.ncb.dk/no/index/html