Honorarsatsar

Ynskjer du besøk av ein forfattar?
Her finn du Norsk Forfattersentrums minstesatsar.
Forfattarane står fritt til å be om høgare honorar.
Reise, opphald og diett (statens satsar) kjem i tillegg.
Norsk Forfattersentrum sørgjer for fakturering og utbetaling.

Foto: Norges Bank

Minstesatsar Digitale minstesatsar Oppdrag i skulen utanfor DKS Oppdrag i skulen innanfor DKS
Her kan du melde inn oppdrag

Faste vilkår i avtaler

Følgende gjelder som faste vilkår i avtaler mellom Norsk Forfattersentrum og forfatter, og mellom Norsk Forfattersentrum og oppdragsgiver.

For forfatter

Inngåelse av avtale

 • Alle avtaler om honorar inngås før oppdraget finner sted.
 • Når avtale er inngått og innmeldt til Norsk Forfattersentrum får forfatteren et oppdragsskjema som spesifiserer type oppdrag, dato og avtalt honorar.
 • Avtalen er bindende for begge parter.
 • Norsk Forfattersentrum utbetaler honorar og refusjon for utlegg når oppdragsskjemaet er returnert i utfylt og undertegnet stand, sammen med eventuelle bilag. Skjemaet skal returneres snarest mulig og senest innen 30 dager etter at oppdraget er utført. Dette kan gjøres elektronisk.
 • Det trekkes en formidlingsavgift av honoraret, for tiden 2,5 %. Av dette går 1% til administrasjon og 1,5% til Norsk Forfattersentrums medlemsfond.
 • Det trekkes ikke forskuddsskatt av honoraret. Dette innberettes som inntekt i næring.
 • Forfatteren får tilsendt utbetalingsslipp i forbindelse med oppgjøret samt sammenstillingsoppgave (tidligere lønns- og trekkoppgave) årlig.
 • Oppdragstaker plikter å melde fra om feil ved oppdragsskjema eller utbetaling. Eventuelt for mye utbetalt honorar skal betales tilbake til Norsk Forfattersentrum.

Reise og overnatting

 • Det gis diettgodtgjørelse for fravær fra hjemmet etter statens satser. Når enkeltmåltider er dekket av andre enn forfatteren, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen.
 • Bruk av egen bil skal avtales med oppdragsgiver på forhånd. Når ikke annet er avtalt, regnes refusjon etter rimeligste tilgjengelige reisemåte.
 • Forfatteren må selv tegne reiseforsikring og forsikring for egen bil.

Forskudd

 • Når oppdraget er registrert og oppdragsskjema er mottatt, kan forfatteren be Norsk Forfattersentrum utbetale forskudd på opptil halvparten av honoraret, og ikke tidligere enn tre måneder før oppdraget skal utføres.
  For DKS er det egne regler. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Mislighold

 • Ved vesentlig mislighold av avtalen vil forfatteren bli nektet formidling gjennom Norsk Forfattersentrum i inntil 6 måneder (jfr. § 3 i Lover for Norsk Forfattersentrum).

For oppdragsgiver

Formidling av honorar

 • Alle avtaler om honorar inngås før oppdraget finner sted.
 • Når avtale er inngått, meldes oppdraget inn til Norsk Forfattersentrum med opplysninger om honorarsats, dato for oppdraget og fakturaadresse.  Oppdragsgiveren får tilsendt en ordrebekreftelse som bekrefter innholdet i avtalen.
 • Avtalen er bindende for begge parter.
 • Uenighet om honorarsats eller annet i avtalen må meldes til Norsk Forfattersentrum snarest, og før oppdraget finner sted.
 • Norsk Forfattersentrums formidlingsarbeid er gratis. Norsk Forfattersentrum kan likevel beregne seg en formidlingsavgift for registrering av oppdrag utenfor DKS, når utøver ikke er medlem.

Reise og overnatting

 • Reise og opphold kommer i tillegg til honorar.
 • Det regnes diettgodtgjørelse etter statens satser. Når enkeltmåltider er dekket av oppdragsgiver, foretas det måltidstrekk i kostgodtgjørelsen. Måltidet må være «fullverdig» i henhold til statens satser.
 • Når ikke annet er avtalt, regnes refusjon etter billigste reisemåte.

Forskudd

 • Eventuelle forskudd skal kun utbetales av Norsk Forfattersentrum.

Opptak og overføring

 • Forfatter har retten til å godkjenne eller avvise enhver form for opptak eller overføring for en annen krets eller et annet sted under gjennomføring av oppdraget, det være seg visuelt, audiovisuelt, som lydopptak eller strømming. Om forfatter tillater opptak eller overføring skal oppdragsgiver avklare bruk av opptak og vederlag skriftlig med forfatter på forhånd.

Mislighold

 • Blir oppdraget avlyst av oppdragsgiver 10 til 3 dager før arrangementet, skal oppdragsgiver betale minst 50 % av avtalt honorar. Ved avlysning tre eller færre dager før arrangementsdato skal hele det avtalte honorar utbetales.
 • Norsk Forfattersentrum er uten ansvar for mislighold av avtalen fra forfatterens side.
 • Dersom forfatteren uteblir eller melder avbud uten gyldig grunn, skal Norsk Forfattersentrum snarest mulig forsøke å skaffe en avløser.

Korona og nye kontrakter

Avlysninger av oppdrag er ikke lenger omfattet av force majeure, men koronaviruset kan føre til avlyste kulturarrangement også i tida framover. Arrangører kan for eksempel bli pålagt lokale restriksjoner.  Vi anbefaler derfor å avtale eventuelle konsekvenser på forhånd når nye avtaler blir inngått.

Vårt forslag til avtale finner du her.