Si ifra!

Det skal og må være trygt å være forfatter. Du skal ikke måtte risikere å bli utsatt for ubehagelig oppførsel, trakassering, press, maktmisbruk eller overgrep. Selvsagt ikke.

Vi i Norsk Forfattersentrum skal, sammen med resten av bokbransjen, bidra til en holdnings og kulturendring som skal gjøre det krystallklart at det er en absolutt nulltoleranse for dette. Vi skal samtidig sørge for at du har et sted å henvende deg om det likevel skulle skje. Skjer det er det ikke greit og det er ikke din skyld. Under finner du en veiledning for hvordan du kan melde fra, og også hvilke andre instanser som finnes som du kan henvende deg til. Vi har fått god hjelp fra Forfatterforbundet i utarbeidelsen av disse rutinene.

Norsk Forfattersentrum vil ivareta ditt personvern, våre ansatte har taushetsplikt, og  vi vil sammen med deg se på hvordan du ønsker å ta saken videre.

Har du som forfatter opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet? Er du usikker på hvor du kan melde ifra? Hele bokbransjen står sammen mot seksuell trakassering og du kan ta kontakt med oss om du har opplevd plagsom eller uønsket seksuell oppmerksomhet.

Du kan sende en e-post til daglig leder i Norsk Forfattersentrum, Ingvild Christine Herzog ingvild@forfattersentrum.no med en melding om at du har opplevd noe ubehagelig så vil hun ta kontakt med deg på en trygg og forsvarlig måte. Vi stiller ikke krav til hvordan varselet gis men ber deg om å ikke sende personsensitive/personidentifiserende opplysninger om tredjeperson på epost.

Du kan sende kryptert melding i appen SIGNAL til 980 80 800 – denne meldingen vil nå Ingvild Herzog.  SIGNAL gir også mulighet for å snakke over kryptert linje.

Hva er egentlig uønsket – og hva er plagsomt?

Vi har alle forskjellige grenser for hva vi synes er greit. Det kan ha med alder, kjønn og egen erfaringsbakgrunn å gjøre. Opplever du at noe er plagsomt, er det plagsomt. Slik atferd skal du ikke finne deg i.

Likestillings- og diskrimineringsombudet vektlegger at i en eventuell prosess videre vil det alltid være den subjektive opplevelsen til den som rammes som vil vektlegges.

Slik behandles et varsel:

Norsk Forfattersentrum vil benytte seg av Likestillings- og diskrimineringsombudet for rådgivning i saker om seksuell trakassering.

Når vi mottar et varsel eller et spørsmål, vil vi først drøfte saken med deg som varsler og gi veiledning. Du avgjør selv om du vil gå videre til Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet kan bistå deg med å:

  • veilede om diskrimineringsregelverket
  • gi en vurdering av saken din basert på opplysninger fra deg
  • gi innspill til hva du kan gjøre videre
  • gi veiledning om hvordan du kan klage til Diskrimineringsnemnda

Ombudet har en utvidet veiledningsplikt i saker som gjelder seksuell trakassering.

Hvis du etter å ha fått saken vurdert av ombudet ønsker å gå videre, skal det utarbeides en klage. Denne er det Diskrimineringsnemda som behandler. Nemda fatter avgjørelse etter en prosess der begge parter høres. Du kan lese mer om prosessen her.

Balansekunst

Norsk Forfattersentrum viser også til Balansekunstprosjektet. De har mange svært gode tiltak og tilbud du kan benytte deg av:

Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven)

§ 8.Forbud mot trakassering

Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt.

Med trakassering på grunn av kjønn menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.

Om du ikke ønsker å henvende deg til oss, stiller alle forfatterorganisasjonene seg til rådighet, du finner en liste over epostadresser og nettsider blant annet her.