Styret i Norsk Forfattersentrum 2020-2021

 

Foto: Agnete Brun

Foto: Agnete Brun

Alfred Fidjestøl – leder

Telefon 48 25 49 29
E-post: alfred.fidjestol@gmail.com 
Marit Eikemo – nestleder
Endre Lund Eriksen – styremedlem
Helga Flatland – styremedlem
Tharaniga Rajah– styremedlem
Eline Skaar Kleven  – styremedlem, ekstern
Kathinka Blichfeldt –  styremedlem, ekstern
Øyvind Vågnes – varamedlem
Ivo de Figueiredo – varamedlem
Sissel Kristensen – styremedlem, ansattes representant
Hanne Bru Gabrielsen – varamedlem, ansattes representant

Norsk Forfattersentrum 2020

 

Visjon

Norsk Forfattersentrum er den mest attraktive samarbeidspartneren for alle som arbeider med litteraturformidling. Vi er med på å sette dagsorden for det offentlige ordskiftet om litteraturens rolle i samfunnet og å bevare og videreutvikle norsk språk.

Strategisk plan 2020

Organisasjon

De fem avdelingskontorene bruker hverandre effektivt på tvers av geografi. Vi har gode rutiner for gjenbruk av litterære produksjoner. Forfatterkonsulenten sirkulerer mellom avdelingskontorene.

Norsk Forfattersentrum tar initiativ til, kvalitetssikrer og løfter fram nyskapende litterære produksjoner via Litteraturbruket, som er en integrert del av organisasjonen. I samarbeid med avdelingskontorene igangsetter Litteraturbruket en eller flere produksjoner per år.

Organisasjonen har fått økt bemanning.

Medlemmer

Medlemmene får mulighet til å profesjonalisere seg. Vi hjelper forfatterne med å bli synlige overfor oppdragsgivere og publikum i hele landet.

Forfatternes honorar er løftet opp på et høyere nivå og følger lønnsøkningen ellers i samfunnet. Vi har søkt allianser med andre aktører i feltet for å bedre inntektene for våre medlemmer.

Oppdragsgivere

Alle som arbeider med litteraturformidling skal vite hvordan de kan bruke oss. Vi har et system for å nå ut med service til alle litteraturfestivalene, litteraturhusene, bibliotekene og Den kulturelle skolesekken (DKS). Med vårt overblikk setter vi oppdragsgivere i kontakt med hverandre. Vi har etablert en landsomfattende plan for litteraturformidling i samarbeid med fylkesbibliotekene. Vi skreddersyr produksjoner og gir råd om gjennomføring av arrangement.

Som nasjonal aktør for litteratur i DKS synliggjør vi verdien av kunstopplevelser i skolen. Hvert klassetrinn får årlig et profesjonelt møte med litteratur.

Publikum

Vårt publikum er en skrivende og lesende offentlighet samt elever i skolen. Vi tilbyr et miljø for folk som vil utvikle skrivingen sin. Vi vet hvilke arrangement som er relevante og aktuelle i vår tid. Våre arrangement er av ypperste kvalitet: Her promoterer vi forfattere, motiverer andre arrangører og inspirerer publikum ved å framheve egenverdien til litterær kunst. Gjennom utadrettet virksomhet når vi nye publikumsgrupper. Vi har opplegg og midler for sosiale institusjoner og grupper med særskilte behov.

Økonomi

Organisasjonen har en solid økonomi med stort rom for pilotprosjekter og utprøving av nye formidlingsformer. Norsk Forfattersentrum er fortsatt fast post på statsbudsjettet.

Synlighet

Norsk Forfattersentrum er synlig for medlemmene, oppdragsgivere og publikum. Vi har skapt et tydelig bilde av oss overfor andre aktører i litteraturfeltet og i det politiske landskapet. Styret og administrasjonen deltar aktivt i det offentlige ordskiftet om formidling av litteratur. Vi har utarbeidet og iverksatt en kommunikasjonsstrategi. En eller flere ansatte jobber med synliggjøring av organisasjonen og vår utadrettede virksomhet. Vi er aktive i offentlige og sosiale medier, driver lobbyvirksomhet og har brukervennlige nettsider.

The Norwegian Writers’ Center 2020

 

Vision

The Norwegian Writers’ Center is the most attractive partner for all who work with literature. We are engaged in creating the agenda for public debate about the role of literature in the society and in keeping and further developing the Norwegian language.

Strategic plan 2020

Organisation

The five offices use each other effectively despite the geographic issue. We have a good routine for the use literary productions. The authors’ consultant circulates between the different offices.

The Norwegian Writers’ Center takes the initiative to ensure quality and to promote cutting edge literary productions via the Litteraturbruket, which is an integrated part of the organization. In cooperation with our other offices Litteraturbruket is on the go with one or more productions every year.

The organisation has increased its staffing.

Members

The members have the opportunity to professionalize themselves. We help writers to become visible to those who can give work and to the public all over the country.

The writers honorary fees are increased to a higher level and follow the salary rise. We have sought alliances with other actors within the field to broaden the intake for our members.

Partners

All of those who work with literature should know how they can use us. We have a system to reach out with services to all the literature festivals, libraries and the Cultural Schoolbag. With our overview we put employers in touch with each other. We have established a comprehensive national plan to spread literature in cooperation with the counties’ libraries. We customize productions and give advice on how to conduct events.

As a national actor for literature in DKS we make the value of artistic experiences at school visible. Every year each school grade gets a professional meeting with literature.

Audience

Our audience is the writing and reading audience, as well as students at school. We offer an environment for people who want to develop their writing. We know which events are relevant in our time. Our events are of the utmost quality: here we promote writers, motivate other organizers and inspire the public to promote their own values in the literary art.

Through our competences we reach new groups. We have the means for social institutions and groups with special needs.

Finances

The organization has a solid economy with great room for pilot projects and to try new ways of conveying literature. The Norwegian Writers’ Center is still a fixed post on the State’s budget.

Visibility

The Norwegian Writers’ Center is visible for members, employers and the public. We have created a clear picture of us to other actors within the literature field and in the political landscape. The board and administration participate actively in the public discussion of literary intermediation. We have worked on and implemented a communication strategy. One or more employees work towards making the organization and our competences visible. We are active on social media, we lobby and have a user friendly website.

Fotokreditering: Alfred Fidjestøl/Morten Brun, Endre Lund Eriksen/Stine Friis Hals, Mariangela Di Fiore/Fredrik Arff, Helga Flatland/Niklas Lello, Cathrine Strøm/Nina Ruud, Kathinka Bilchfeldt/Høgskolen i Innlandet,  Marit Eikemo/ Agnete Bruun, Bjørn Arild Ersland/Tommy Ellingsen, Unni Torgersen/Nina Ruud