Søk medlemskap her

(Søknadsskjema nederst på siden)

Medlemskap i Norsk Forfattersentrum kan være interessant for alle forfattere som ønsker å møte publikum. Oppdragene kan være å delta på bokkvelder, forfatterbesøk i skolen, skoleturneer, foredrag m.m.

Norsk Forfattersentrum sørger for at medlemmene får honorar for oppdrag som formidles gjennom oss.

Honorarsatsene du finner på nettsiden er veiledende minstesatser for ulike typer oppdrag. Medlemmene står fritt til å be om høyere honorar enn minstesatsene – og fakturere oppdraget gjennom oss. Vi fakturerer ikke oppdrag under minstesats.

Alle medlemmer avgir 1,5 % av honoraret til Norsk Forfattersentrums medlemsfond og 1% til administrasjon. Både oppdragsgivere og medlemmer kan søke medlemsfondet om bidrag til arrangementer og annet der medlemmer deltar. Se forøvrig mer om medlemsfondet.

Forfattere kan etter søknad bli medlemmer av Norsk Forfattersentrum. Styret avgjør søknaden etter innstilling fra en opptakskomité. Kontingenten er kr 250,- pr. år.

Du kan få tilsendt søknadsskjema i posten eller på e-post. Send e-post eller et vanlig brev med navn og adresse.

Fra lover for Norsk Forfattersentrum:
§ 2 Medlemskap

Forfattere som har publisert minst ett litterært verk, alene eller i likeverdig samarbeid med en annen forfatter, kan etter søknad bli medlemmer av Norsk Forfattersentrum. Verkene skal ha språklige, litterære, innholdsmessige og formidlingsmessige kvaliteter. Styret avgjør søknader om medlemskap.

Følgende sakprosakategorier er utelukket som grunnlag for medlemskap:

a) hobbybøker, vitsebøker, spørrebøker, håndbøker, reiseguider eller andre former for bruksprosa

b) oppslagsbøker, leksikalske verk og referanseverk

c) årbøker, lokalhistoriske årbøker eller andre bøker beregnet på et lokalt publikum

d) skole- og lærebøker

e) vitenskapelige avhandlinger, forskningsrapporter og utredninger

f) profesjons- eller bransjeorienterte bøker.

Medlemmene må være villige til å virke aktivt for Norsk Forfattersentrums formål og betale en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som – til tross for purring – har unnlatt å betale skyldig kontingent for det foregående året, mister sitt medlemskap i Norsk Forfattersentrum.

Styret avgjør søknader om medlemskap. Ved behov nedsetter styret en opptakskomité. Årsmøtet kan omgjøre styrets vedtak med alminnelig flertall.

Vi har stor pågang av medlemssøknader og vi gjør oppmerksom på at søkere med bøker som er godkjent av Kulturrådets innkjøpsordning blir tatt opp som medlem. Dersom boken ikke er påmeldt eller har fått avslag vil vi be om et eksemplar av boken sammen med en uttalelse fra navngitt redaktør eller litterær konsulent med utgangspunkt i Norsk Forfattersentrums medlemskapsparagraf.

 

Information in english under the search form.

Søknad om medlemskap

Alle felt må fylles inn.

Ditt navn

Din adresse

Postnr./sted

Telefon

E-post

Fødselsdato

Har du vært medlem hos Norsk Forfattersentrum tidligere?
JaNei

Hvilken bok søker du med?
Tittel

Genre

Forlag

Utgivelsesår

Skriv navnet på medforfatter dersom du har skrevet boken sammen med noen.

Er boken påmeldt Kulturrådets innkjøpsordning?
JANEI

Har boken vært igjennom en redaksjonell bearbeidelse?
JANEI

Navn på redaktør eller litterær konsulent

Bøker du har utgitt: Tittel, genre, forlag, utgivelsesår

Kryss av dersom du er medlem i (valgfritt)
Den norske ForfatterforeningNorske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforeningDramatikerforbundet
Forfatterforbundet

Begrunnelse for søknaden med utgangspunkt i Norsk Forfattersentrums medlemskapsparagraf

Før du sender søknaden bør du gjøre deg kjent med hvordan Norsk Forfattersentrum bruker og lagrer personopplysninger: https://forfattersentrum.no/om-norsk-forfattersentrum/personvern/

Membership

Membership in the Norwegian Writers’ Center can be of interest to all writers who wish to meet the public. The tasks can vary from taking part in book evenings, authors’ visits to schools, schools tours, lectures etc.

The Norwegian Writers’ Center ensures that the members are paid for their contribution which are arrange through us.

The honorary fees you find on the website are the minimum fees for different types of events. The members are free to ask for higher fees– and the invoice the contracting entity through us. We do not invoice tasks below the minimum.

All members pay 2.5% of the fee they receive to the Norwegian Writers’ Center’s members’ fund. Both contractors and members can apply for the members’ fund for contributions to events and other tasks the members will participate.

Authors may, upon application, become members of the Norwegian Writers’ Center. The board decides on the application after the recommendation the committee of admissions. The membership is currently NOK 250, – per. year.

You can send the application form in the mail or by e-mail. Send an email or a regular letter with name and address.

Authors who have published at least one piece of literary work can apply for membership at the Norwegian Writers’ Center. The books must have linguistic, literary, contentious and dissemination aspects. The board decides on the applications for membership. The annual meeting may reverse the Board’s decision by majority. The members who have not paid the annual fee for the previous year lose their membership at the Norwegian Writers’ Center.

The following non-fiction categories are excluded as basis for membership:

a) books about hobbies, jokes, question books, manuals, travelling guides or other forms of purpose books

b) textbooks, lexical works and reference books

c) year books, local history books or other books intendend for a local audience

d) school and teachers books

e) scientific dissertations, research reports and investigative assessments

f) profession- or industry-oriented books

If necessary, the board can reduce the admission committee.

We have a great demand of membership applications and we would like to call attention that applicants with books which are approved by the Arts Council’s purchase program are accepted as members. If the book is not registered or has been rejected, we will ask a copy of the book together with a report from an editor or literary consultant in accordance with the Norwegian Writers’ Center membership paragraph.