Medlemsfondet

Norsk Forfattersentrums Medlemsfond delte ut kr 848 000.- i 2022 til prosjekter som kom medlemmer av Norsk Forfattersentrum til gode. Både medlemmer og oppdragsgivere kan søke om støtte.

Informasjon til søkere
Det gis støtte til mange ulike prosjekter. Nye initiativtakere oppfordres til å søke. Det gis ikke støtte til reise og oppholdsutgifter og heller ikke til leie av lokaler.

Størrelsen på støtten har det siste året ligget mellom kr 3000,- og opp til kr 25 000,- avhengig av prosjekttype og hvor mange av medlemmene som er involvert.

Søknadsfrister
Det er søknadsfrist tre ganger i året:
15. februar, 15. mai og 15. september.

Lenke til søknadsskjema finner du nederst på siden.

Medlemsfondets styre:
Tyra Teodora Tronstad (styremedlem)
Jonny Halberg (styremedlem)
Amalie Kasin Lerstang (styremedlem)
Tharaniga Rajah (Norsk Forfattersentrums styrerepresentant)
Sumaya Jirde Ali (varamedlem)

NF-sentraltKlikk på logoen hvis du trenger logo til reklamemateriell

 

Retningslinjer for søkere til medlemsfondet

 1. Medlemsfondet kan bare gi støtte i form av honorar til medlemmer av Norsk Forfattersentrum.
 2. Medlemsfondet støtter formidlingsaktiviteter, ikke manusutvikling, research, bokutgivelser, lydinnspillinger eller markedsføring.
 3. Ved samarbeide mellom forfattere og utøvere av andre kunst- og kulturuttrykk støtter medlemsfondet bare forfatteren.
 4. Medlemsfondet gir ikke støtte til tiltak som alt er gjennomført før søknadsfristen.
 5. Det er en forutsetning for å få støtte at søknaden inneholder en budsjett- og finansieringsplan for det konkrete tiltaket det søkes støtte til.
 6. Medlemsfondet støtter ikke turneer i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS), men kan for eksempel støtte prøvevisninger av forproduksjoner eller formidlingskurs for forfattere som ønsker å turnere i DKS. (Som alltid vil støtten fra fondet gå til forfatteren(e) i forbindelse med slike opplegg).
 7. Medlemsfondet får flere søknader enn vi har rom for å innvilge. Fondet vil sjelden kunne støtte samme søker flere ganger på rad. Ingen søker kan regne med fast støtte.
 8. Medlemsfondet vil prioritere arrangement som kommer mange forfattere til gode.
 9. Medlemsfondet prioriterer tiltak av mindre aktører, som uten fondets støtte ikke vil ha midler til å arrangere opplegg med forfattere.
 10. Medlemsfondet vil tilstrebe en spredning av midlene når det kommer til geografi, målformer, språk og litterære sjangre.
 11. Konkrete og gjennomarbeidete søknader vil bli prioritert.
 12. De som mottar støtte av Medlemsfondet har rapporteringsplikt.

Statutter for Norsk Forfattersentrums Medlemsfond

Vedtatt på årsmøte 15. februar 1974, med endringer vedtatt på årsmøte 27. februar 1981, årsmøte 10. mars 1989, årsmøte 15. mars 2002, årsmøtet 8. april 2011, årsmøtet 5. april 2014 og årsmøte fredag 5. april 2019.

§ 1 Norsk Forfattersentrums Medlemsfond

1.1. Den medlemsavgift som Norsk Forfattersentrums medlemmer til enhver tid betaler og 1,5% i formidlingsavgift på forfatteroppdrag skal gå til Norsk Forfattersentrums Medlemsfond.
1.2. Fondets grunnkapital er kr 50 000,-. Fondets grunnkapital skal være disponibel for Norsk Forfattersentrums årsmøte/ekstraordinære årsmøte. I særskilte tilfeller kan grunnkapitalen disponeres av fondsstyret, samt forfatter-representantene i Norsk Forfattersentrums styre, med 2/3 flertall.

§ 2 Fondets formål

2.1. Fondets formål er å yte finansiell støtte til tiltak som kommer medlemmene av Norsk Forfattersentrum til gode.
2.2. Fondet kan yte støtte til vilkår som fastsettes av Norsk Forfattersentrums årsmøte. Støtte kan bare gis til prosjekter som kan ha betydning for medlemmenes ytringsfrihet og/eller inntektsforhold.
2.3. Fondsmidler kan brukes til støtte ved faglige konflikter som medlemmer av en skjønnlitterær skribentorganisasjon er berørt av. Vedtak om støtte ved konflikter må fattes i samråd med forfatternes medlemmer i Norsk Forfattersentrums styre.
2.4. Fondet kan ikke gi finansiell støtte til ordinære driftsomkostninger.
2.5. Fondet støtter vanligvis ikke samme tiltak flere ganger, men unntak kan her gjøres når det dreier seg om prosjekter som vil komme et stort antall forfattere til gode.

§ 3 Fondsstyret

3.1 Fondsstyret består av 5 medlemmer: leder, 3 ordinære medlemmer og 1 medlem valgt som varamedlem. Varamedlemmet har ikke møteplikt, men blir innkalt ved forfall.
3.2. Fondsstyret velger selv sin leder for ett år av gangen.
3.3 Fondsstyret velges av Norsk Forfattersentrums årsmøte for to år av gangen og med mulighet for gjenvalg inntil to ganger.
3.4. Bare medlemmer av Norsk Forfattersentrum er valgbare. Lederen eller ett av de ordinære medlemmene skal også være medlem av Norsk Forfattersentrums styre.
3.5. Ved frafall kan forfatternes representanter i Norsk Forfattersentrums styre i årsmøteperioden utpeke supplerende fondsstyremedlemmer.
3.6. Fondsstyret skal ha møte når minst ett av styremedlemmene krever det.

 

§ 4 Fondsstyrets vedtak

4.1. Fondsstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.
4.2 Alle medlemmer har en stemme – dog slik at varamedlemmet bare avgir stemme, når et av de andre medlemmene er forhindret fra å stemme.
4.3. I saker av prinsipiell karakter bør fondsstyret rådføre seg med forfatternes representanter i Norsk Forfattersentrums styre.
4.4. Årsmelding og revidert regnskap for fondet legges fram for årsmøtet i Norsk Forfattersentrum. Årsmøtet velger revisor.
4.5. Fondsstyrets beslutninger protokollføres.

§ 5 Endring av fondets statutter

5.1. Statuttene kan endres av Norsk Forfattersentrums årsmøte med vanlig flertall. Endringsforslag må være utsendt til medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.
5.2. Dersom endringsforslag blir vedtatt av årsmøtet, kan forfatternes representanter i Norsk Forfattersentrums styre eller det til årsmøtet sittende fondsstyret innen 14 dager etter vedtaket sende det til uravstemning blant medlemmene.

§ 6 Oppløsning av fondet

6.1 Fondet kan bare oppløses ved særskilt vedtak av Norsk Forfattersentrums årsmøte. Vedtaket må inneholde disponeringsplan for fondsmidlene.
6.2. Dersom oppløsningforslag blir vedtatt av årsmøtet, kan forfatternes representanter i Norsk Forfattersentrums styre eller det til årsmøtet sittende fondsstyre innen 14 dager etter vedtaket sende det til uravstemning blant medlemmene.

 

 

Her finner du søknadskjema til Norsk Forfattersentrums Medlemsfond