Digitale satsar

Alle forfattaroppdrag som fell inn under dei definerte oppdragstypane skal honorerast. For å finne riktig minstesats tek ein utgangspunkt i oppdragstypen og strøymemåten. Enkle intervju  fell utanfor oppdragstypane og er ikkje nøydd til å bli honorert.

Strøymemåte og minstesats

Direktestrøyming, minstesats for oppdragstypen
Direktestrøyming av fysiske arrangement til private heimar skal minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen.

Direktestrøyming til fleire arenaer, minstesats for oppdragstypen + 50 % + 10 % i tillegg per arena

Direktestrøyming til andre visningsarenaer (eksempelvis litteraturhus, bibliotek, festivalar m.m.) skal minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen + 50 % for strøyming, og i tillegg 10 % for kvar arena som tek imot strøyminga.
Eksempel 1: Skal arrangementet strøymast frå eitt bibliotek til eitt anna, skal dette minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen + 50 % + 10 % (med andre ord minstesatsen x 1,60).
Eksempel 2: Skal arrangementet strøymast frå eitt bibliotek til tre andre, skal dette minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen + 50 % + 30 % (med andre ord minstesatsen x 1,80).

Norsk Forfattersentrum kan sende samla faktura til hovudarrangøren eller delfaktura til kvar enkelt visningsarena.
Dersom opptaket skal visast som eit eige arrangement seinare, skal dette avklarast og honorerast på nytt.

Opptak: minstesats for oppdragstypen + 50 %
Når det blir gjort opptak av eit fysisk arrangement og opptaket blir liggjande ute på nett i eit lengre tidsrom enn den direktestrøymde sendinga, skal oppdraget minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen + 50 %.

Podkast og video, minstesats for oppdragstypen
Podkastar og videoar som er laga spesielt for å bli sendt på nett og som ikkje har fysisk publikum til stades, skal minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen.
Fysiske arrangement som det blir laga podkast av skal minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen + 50 %.
Om podkasten er reklamefinansiert, skal dette opplysast til forfattaren ved inngåing av avtala. Om podkasten blir redistribuert, skal oppdragsgjevaren reforhandle honoraret med forfattaren. NRK har eigne satsar.

Skuleproduksjonar etter avtale
For digitale skuleproduksjonar som er laga spesielt for å bli sendt på nett og som ikkje har fysisk publikum til stades, må honorar avklarast i kvart enkelt tilfelle.

Avklaringar og vilkår

Ved digitale arrangement og produksjonar skal dette avklarast:

  • type plattform for publisering (kvar fila ligg tilgjengeleg, for eksempel oppdragsgjevaren si nettside, Facebook, Youtube, Instagram, Spotify, Soundcloud el.l.)
  • format (for eksempel lydfil eller videofil)
  • tidsrommet opptaket er planlagt å liggje ute
  • kven som eig opptaket
  • kven som eig opptaket etter avslutta strøymeperiode

Vilkår:
Forfattaren har rett til å godkjenne eller avvise ei kvar form for opptak, overføring eller strøyming av programposten ein deltek på. Om forfattaren godkjenner opptak eller overføring, skal oppdragsgjevaren avklare bruken av opptaket og vederlaget ved inngåing av avtala.

Forfattaren har til ei kvar tid rett til å be om at eit opptak blir teke ned frå nettet. Dette er definert av GDPR.

Om opptaket eller sendinga blir redistribuert, skal oppdragsgjevaren reforhandle honoraret med forfattaren.

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) finn du her.

Minimumssatsar for oppdrag utanom skulen Minimumssatsar for oppdrag i skulen utanom DKS