Digitale satsar

Alle forfattaroppdrag som fell inn under dei definerte oppdragstypane skal honorerast. For å finne riktig minstesats tek ein utgangspunkt i oppdragstypen og strøymemåten. Enkle intervju  fell utanfor oppdragstypane og er ikkje nøydd til å bli honorert.

Strøymemåte og minstesats

Direktestrøyming: minstesats for oppdragstypen
Direktestrøyming av fysiske arrangement til private heimar skal minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen.

Direktestrøyming til fleire arenaer: minstesats for oppdragstypen + 50 % ekstra per arena
Ved direktestrøyming til fleire arenaer, skal dette honorerast 50 % ekstra per arena. Blir arrangementet for eksempel vist på fire ulike bibliotek samtidig, skal det honorerast 50 % ekstra per bibliotek. Dersom opptaket skal visast som eit eige arrangement seinare, skal dette avklarast og honorerast på nytt.

Opptak: minstesats for oppdragstypen + 50 %
Når det blir gjort opptak av eit fysisk arrangement og opptaket blir liggjande ute på nett i eit lengre tidsrom enn den direktestrøymde sendinga, skal oppdraget minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen + 50 %.

Podkast: minstesats for oppdragstypen
Podkastar som er laga spesielt for å bli sendt på nett og som ikkje har fysisk publikum til stades skal minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen. Fysiske arrangement som det blir laga podkast av skal minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen + 50 %. Om podkasten er reklamefinansiert, skal dette opplysast til forfattaren ved inngåing av avtala. Om podkasten blir redistribuert, skal oppdragsgjevaren reforhandle honoraret med forfattaren. NRK har eigne satsar.

Digitale videoproduksjonar: minstesats for oppdragstypen + 50 %
Digitale videoproduksjonar som er laga spesielt for å bli sendt på nett og som ikkje har fysisk publikum til stades skal minimum honorerast med minstesatsen for oppdragstypen + 50 %.

Avklaringar og vilkår

Ved digitale arrangement og produksjonar skal dette avklarast:

  • type plattform for publisering (kvar fila ligg tilgjengeleg, for eksempel oppdragsgjevaren si nettside, Facebook, Youtube, Instagram, Spotify, Soundcloud el.l.)
  • format (for eksempel lydfil eller videofil)
  • tidsrommet opptaket er planlagt å liggje ute
  • kven som eig opptaket
  • kven som eig opptaket etter avslutta strøymeperiode

Vilkår:
Forfattaren har rett til å godkjenne eller avvise ei kvar form for opptak, overføring eller strøyming av programposten ein deltek på. Om forfattaren godkjenner opptak eller overføring, skal oppdragsgjevaren avklare bruken av opptaket og vederlaget ved inngåing av avtala.

Forfattaren har til ei kvar tid rett til å be om at eit opptak blir teke ned frå nettet. Dette er definert av GDPR.

Om opptaket eller sendinga blir redistribuert, skal oppdragsgjevaren reforhandle honoraret med forfattaren.

Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) finn du her.

Minimumssatsar for oppdrag utanom skulen Minimumssatsar for oppdrag i skulen utanom DKS